Geography (10)

TERM / KWARTAAL 3

Gr10 Term3
Population/Bevolking
P148 – 203
This is a reminder to learners who received in person guidance at school yet failed their book inspections anyways. ALSO
Learners who are unable to attend school for various reasons can use this as a guide to check their summaries as discussed numerous times in previous terms

Hierdie riglyne kan gebruik word vir leerders wat tuis bly vir verskeie rede EN leerders wat teenwoordig was wat reeds werk ontvang het en hul onsuksesvol was in hul boekinspeksie aangesien hulle NIE hul werk gedoen het NIE.

Soos reeds bespreek met leerders in vorige termyn:
Already discussed with learners in previous term:
Summary Plan/Opsommingsplan

This rule stands for all learners (at home or at school in week1 and onwards).
Hierdie reël geld vir alle leerders (hetsy by die huis of by skool in week1 en daaropvolgend).

WEEK 1
EENHEID1:UNIT 1
Definitions p.150
Top left/Links bo

Answer following questions:
Antwoord volgende vrae:

1)Wat is bevolkingsverspreiding en -digtheid?
What is population distribution and density?
(Sparsely:ylbevolk, densely:dig)

2)Waar/Where people live/mense woon? p.152
(Pick TWO MAIN IDEAS/Kies TWEE HOOF IDEES)

3)Why population unevenly spread/Waarom oneweredige bevolkingverspreiding? p.154
Skryf oor TABEL/Copy TABLE:
FACTORS INFLUENCING POP DENS & DISTR/FAKTORE WAT BEV DIGT & VERSP BEÏNVLOED.
(Physical:Fisies; Human:Menslik)

EENHEID2:UNIT2
BEVOLKINGSTRUKTUUR:POPULATION STRUCTURE
Defensies p.158
Top left/Links bo

1. Maatstawwe om bevolking te beskryf:Measures to describe population
2. Faktore wat bevolking verander: Factors that change populations (Give two each per category- table:Gee twee per kategorie- tabel)
3. Ouderdom en geslagstruktuur:Age and gender structure (Teken slegs figuur 147:Only draw figure 147)

WEEK 2
EENHEID3:UNIT3
Def top left/bo links p.166 & 167

1. Hoe verander bevolkings teken figuur 148:How populations are changing draw figure 148(Write a short paragraph to explain figure 148:Skryf ‘n kort paragraaf om figuur 148 te verduidelik)
2. Wat is die demografiese oorgangsmodel?:What is the demographic transition model? p.168 (Teken figuur 150:Draw figure 150)
3. Are there too many people?:Is daar te veel mense? (Lees:Read p.170&171) Skryf twee sinne om jou eie opinie te lewer oor die onderwerp:Write two sentences on your own opinion on the matter)
4. Give FOUR strategies to manage population growth:Gee VIER strategieë om bevolkingsgroei te bestuur. p.172&173

EENHEID4:UNIT4
Definitions p.178
Top left/Links bo

1. Give TWO reasons why people migrate:Gee TWEE redes waarom mense migreer (forced and voluntary migration:gedwonge en vrywillige migrasie)p.178
2. What is RURAL-URBAN MIGRATION?:Wat is LANDELIK-STEDELIKE migrasie? p.180 (Give pull and push factors:Gee stoot en trek faktore p.181) (Ways to attract people to rural areas – 4 ideas:Maniere om mense te lok na landelike gebiede – 4 idees)

WEEK3 (EENHEID 3 vervolg:UNIT 3 continue) p.184
3. What are the causes and effects of population movements:Oorsake en gevolge v bevolkingsbewegings
(5 ideas:5 idees factors:faktore EN/AND 4 ideas: 4 idees problems:probleme) p.184&185
4. Explain the difference between temporary and permanent movements: Verduidelik die verskil tussen tydelike en permanente bevolkingsbewegings) p.188
Lees:Read p189 &190

EENHEID 5:UNIT 5 HIV&AIDS
Defensies:Definitions top left/links bo p.194

Write a short paragraph (4ideas 8 lines) on the effects of HIV on social and economic issues.
Skryf ‘n kort paragraaf oor die effek v MIV VIGS op die ekonomie en sosiale aspekte v mense. p.197&198
Two sentences on the effects on population structure:Twee sinne op die impak op bevolkingstruktuur p.199

Res v termyn:LEER HIERDIE OPSOMMINGS!!!
Remainder of term: LEARN THESE SUMMARIES!!!

Regards
Mr Crous

Week ending 31 May  – 4 June 2021
Homework:Huiswerk
Term 2 Week 1 (3-7 Mei/May)
Eenheid:Unit (2)
P104-111
Only know the following definitions:
Ken slegs die volgende definisies
*Continental drift:
Kontinentale drywing
*Plate tectonics
No figures/no sketches
EENHEID:UNIT (3)
P112
Find the definitions for keywords (top left): Vind definisies v sleutelwoorde (bo links)
Draw:Teken F#96 & F#100
P116
Answer question 3.1:
Beantwoord vraag 3.1
(5 marks/5 punte)
Read:Lees p118
P119
4.3 Give possible human activities in mountainous areas: Gee moontlike menslike aktiwiteite in bergagtige areas
(Kies vier: Pick four)
Be good. Be safe
Mr C
Homework:Huiswerk
Term 2 week 2 (10-14 Mei/May)
Eenheid:Unit (4)
P122-P133
P122
Aardbewings:Earthquakes
Vind sleutelwoorde:Find keywords
Links bo/Top left
(Definisies/Definitions)
P123
Lees:Read
P124
(2.1)
Impact of Earthquakes on PEOPLE:
Impak v Aardbewings op MENSE
(List 5 ideas:Lys 5 idees)
P125
(2.2)
Answer the following questions:Beantwoord die volgende vrae
*Hoe ontstaan tsoenami’s?: How are tsunami’s formed?
(2.3)
*Hoe word MENSE beïnvloed deur tsoenami’s?:How are PEOPLE impacted by tsunami’s
(2.4)
Waarom is die impak groter op ontwikkelende lande:Why is the impact greater on developing countries
(List 5 ideas:Lys 5 idees)
P126
(3.1) (Strategieë/Strategies to lessen impact)
How can we minimize the impact of earthquakes/tsunamis:
Hoe kan die impak van aardbewings/tsunami’s verminder word
Be good. Be safe
Mr C
Homework:Huiswerk Geo Gr10
Term 2 Week3 (17-21 Mei/May)
Eenheid:Unit (5)
P132 – P139
P132
Find definitions for key words top left:
Vind definisies v sleutelterme bo links
#F 125 p143 (teken:draw)
Answer following questions:
Antwoord volgende vrae
(1.2)Wat is die verskil tussen intrusiewe en ekstrusiewe verskynsels?: What is the difference between intrusive and extrusive features? (P132)
(1.3) Read:Lees (P133)
(1.4) Name the 3 groups extrusive volcanoes: Noem die 3 groepe ekstrusiewe vulkane (P133)
COPY:SKRYF AF (P134)
2.1.1
2.1.2
2.1.3
(2.2) Lees:Read (P135)
(3) p136
(3.1)Hoe beïnvloed vulkane mense?:What is the impact of volcanoes on people?  (4 ideas: 4 idees)
(3.2) Lees:Read
(3.3) Watter strategieë kan mens in plek stel om hulself te beskerm teen vulkaniese uitbarstings?:
What can be done to protect people against volcanic eruptions?
P140 kaartwerk oefening: mapwork exercise (only use information in the map work links that are relevant to Grade 10:  gebruik slegs informasie in die kaartwerk notas wat relevant is to Graad 10)
 Check page 7 in your textbook the scope of work expected from a Grade 10 pupil: Sien p7 in jou handboek om die omvang v werk wat verwag word v Graad 10 leerder.
Be good. Be safe
Mr Crous

 

Week ending 24 – 28 May  2021

Week 7: Week ending 1 April 2021

\Week 5: Week ending 26 March 2021

Week 4: Week ending 19 March 2021

Week 1: Week ending 19 February 2021

VOLTOOI AKTIWITEIT 2/
COMPLETE ACTIVITY 2 Term 1 Week 1 Lesson 1

Study/Studeer:
Week 1 Lesson 1
Concepts/Konsepte
Composition/Komposisie
Structure/Struktuur
Causes of ozone depletion/
Oorsake van osoonvernietiging
Effects of ozone depletion/Effekte van osoonvernietiging

Informal Class test on return/Informele Klastoets op terugkeer

Leer! Study!