Afrikaans HL (9)

GRAAD 9

AFRIKAANS HUISTAAL

AFBAKENING NOVEMBER EKSAMEN

OPSOMMING [10]

TAAL IN KONTEKS [20]

 • VERKLEINWOORDE
 • AFKORTINGS
 • SAMESTELLINGS/BEPALER/KERN
 • GESEGDE
 • SKRYFTEKENS (FUNKSIES)
 • LEENWOORDE
 • DIFTONGE
 • INFINITIEF
 • BEVELSIN LYDENDE VORM
 • HOMONIEM
 • LEESTEKENS
 • VOEGWOORDE/VERBINDINGSWOORDE

Kwartaal 3

Voltooi navorsing oor volksverhale in afrikaans asook navorsing oor die spesifieke volksverhaal:Thandi bl. 209 leerder handboek.

Ouer werk

Begripstoets: Leesbegrip (Via Afrika bl.94-95)

Literêre teks: Jimmy Valentine (hfs 1-3)
som die karakters kortliks op
werk deur lesplan